Den nye bygdeutviklaren

Den nye bygdeutviklaren

Dag Jørund Lønning (utdrag)

For å utnytta potensial og skapa ny utvikling med dei store endringar med opplever i dag, stillest det krav til nyorientering i alle profesjonar og interesser knytt til bygda, frå produktutviklar, via lokal politikar, til regionalt og nasjonalt verkemiddel- og kontrollapparat. Følgjande tabell oppsummerer ein del sentrale problemstillingar i utforminga av ei bygdeutviklarrolle for ei ny tid:

Ekstern tilskodar

Skepsis/ev. motvilje
Svarar til eksterne interesser
"Nøytral"
Tilbaketrekt/distansert
Tradisjonell
Godkjenner/kontrollerer
Stiller seg utanfor
Defensiv grunnhalding
Standardiserande
Grensesetjande
Makt over


Deltakar/Utviklar

Godvilje og oppmuntring
Svarar til lokale interesser
Interessert/engasjert
Oppsøkjande
Nytenkjande
Oppmodar/utviklar
Involverer seg direkte
Offensiv grunnhaldning
Søkjer å fremja særpreg og skilnader
Grensesprengjande
Vilje til

I ei tid som den me går inn i, vil likevel dei gode ideane og dei nue initiativa vere avgjerande for bygdene si overleving. Ein må difor rett og slett "skifta side"!

26.02.2004
Rønnaug Leite