PORTAL OG BYGDEAVIS

dagenDin.no AS har sidan 2000 spesialtilpassa eit publiseringssystem for lag og organisasjonar der målet er å lage ein lokal identitet og tilhøyrigheit for brukarane. Som einaste selskap i landet har vi har teke utgangspunkt i lokale verdiar og erfaringar utviklingslaga har gjord seg og bygd opp systemet for å passe til småsamfunn.
Løysinga er modulbasert slik at ein enkelt kan endre eller legge til funksjonalitet og tenester etter kvart som det vert aktuelt. Systemet er så brukarvennleg som mogeleg slik at det skal vere enkelt å bruke sjølv for dei som ikkje er ”dataekspertar”.

Kvart enkelt lag har sitt eige administrasjonsområde og kan ha eigen design på sida si, eller felles design for bygda. Spesifikke nyheiter eller arrangement for eit utviklingslag kan automatisk utvekslast med den sentrale portalen bygdeutvikling.no. Ved å knyte lokale lag og organisasjonar saman i dette systemet vil ein få ”elektronisk bygdekoordinatorar” som saman vil utgjere eit dynamisk levande informasjonsnettverk.

Døme:

Viser til www.bryggja.no som lokalportal med spegling til ein overbyggande portal som www.bygdeutvikling.no

Nokre føremoner:
Samlande og identitetsskapande informasjonskanal
Kommunikasjon med ut og inn flytta bygdefolk
Koordinering av lag og aktivitetar gjennom aktivitetskalendar
Reiselivstjeneste og oppslagverk for turistar
Planverktøy eller mogleg bygdeavis i samarbeid med elevbedrift
Mogleg å utvikle databasar etter bygda sine sereigne behov td oversikt over bustadar, jobb, bygdehistorie-
Utveksling av informasjon til andre gjennom www.bygdeutvikling.no
Kontinuerlig utvikling av systemet for framtida.Vårt firmanavn dagenDin gjenspeglar nettopp at vi lagar løysingar for ein enklare kvardag med bruk av internett som infrastuktur og programmering av databasar.
Vårt slag ord er: -internett slik du vil ha det.

Har du spørsmål eller ynskjer ein grundigare gjennomgang av kva di bygd kan gjere for å kome igang er vi å treffe på:
57 87 05 40 / mobiltelefon 95 25 01 12 eller bruk post@dagendin.no
I dessa dagar arbeidar vi med ny profil på våre sider og ventar dei oppe å gå innan oktober. Du finn oss då under www.dagendin.no