Småsamfunnssenteret

Eit småsamfunnssenter som dekkjer heile landet er under etablering;
Høgskulen i Narvik (nord), Høgskulen i Hedemark, avdeling Rena (sør-aust) og Høgskulen i Volda (sør-vest).
Bakgrunnen for dette er sluttevalueringa av Utkantkommuneprosjeket 1997 – 2001 som avdekka behov for ein arena på tvers av regionar.
Terje Risholm som har tala distrikta si sak på ulike samfunnsnivå gjennom mange år er prosjektleiar.

21. – 23. september inviterte han høgskular, fylkeskommunar, mindre kommunar og deira næringsliv, frivillege organisasjonar og ungdomar på studiereise i Sverige.
Det uformelle bygdeutviklingsnettverket Kompetansebygder i Nordfjord deltok med Knut Åland, Inger Langvik og Rønnaug Leite med støtte frå FMLA.

Kompetansebygder og SmåsamfunnssenteretHer er Kompetansebygder representert ved Inger Langvik og Småsamfunnssenteret sin prosjektleiar Terje Risholm.Mindre kommunar i Sverige har på 1990-talet vore gjennom store endringar, og har tileigna seg betydeleg erfaring i å gå nye vegar for å løyse innbyggjarane sine behov for tenester. Mange bygder har ved hjelp av kommunen klart å behalde skulen, butikken, heilseheimen m.m. ved at bygda sjølv gjennom etablering av kooperasjon har teke over drifta. Det er også gode eksempel på næringsutvikling som har si rot i bygdemobilisering. Kompetanse har vore eit stikkord i utvikligsarbeidet.

Mobiliseringa har bakgrunn i at at Sverige på slutten av 1980-talet lanserte slagordet ”Heile Sverige skal leve”. Bygde.net i Sverige består av 4000 ulike utviklingsgrupper i småsamfunn. Bygdene fekk også høve til å søkje EU-prosjektmidlar då Sverige kom med i EU. Dette har tilført bygdene meir midlar enn statleg prioritering truleg ville ha gjort.

Studireise til Sverige

Studiereisa har til føremål å gje oss ein nasjonal møteplass med mogelegheit for å løyse felles utfordringar. Nettverket som vart skapt på turen skal utviklast til noko meir over tid på tvers av fylkeskommunar og landegrenser.